symfony2

Ubuntu11.04にSymfony2をインストール

Symfony2をインストールした際のメモです。 sudo apt-get install apache2 sudo apt-get install mysql-server sudo apt-get install php5 php5-mysql php-pear php-apc php5-intl sudo apt-get install sqlite3 php5-sqlite sudo apt-get install make libp…